Privacy policy2019-04-04T10:36:49+00:00

Privacy beleid

FysioCulemborg  hecht  veel  waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FysioCulemborg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij ( Mediquest B.V.)voor het afnemen van klanttevredenheidsonderzoeken. Grondslag voor deze verstrekking is de toestemming die u verleend heeft bij het eerste consult.

Voor deze doelstelling kan FysioCulemborg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw versrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten Nederland.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen ( personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor  toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

FysioCulemborg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens FysioCulemborg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ( of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u versterkte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een  andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens van: cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door FysioCulemborg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve en financiële doeleinden;
 • gezondheidsgegevens ten behoeve van fysiotherapeutisch   onderzoeken en behandelingen
 • communicatie met huisarts, medisch specialist en/of overige paramedische behandelaren binnen onze praktijk of elders waar u al onder behandeling bent.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is :  Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FysioCulemborg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres ( niet verplicht)
 • Geslacht
 • Zorgverzekeringsgegevens
 • BSN-nummer
 • Documentnummer identificatiebewijs
 • Gezondheidsgegevens
 • Relevante aanvullende psychosociale gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door FysioCulemborg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van 15 jaar.